Trang Bị Móng Vuốt Sterak

Giá: 3,100 vàng

350 Máu
  • Vuốt Nhọn: Nhận Sức Mạnh Công Kích cộng thêm theo SMCK cơ bản.
  • Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận Kháng Hiệu Ứng và Lá Chắn giảm dần theo thời gian.