Trang Bị Khiên Doran

Giá: 450 vàng

80 Máu
  • Tập Trung: Đòn đánh gây thêm sát thương lên lính.
  • Hồi Phục: Hồi lại máu theo thời gian.
  • Bền Bỉ: Hồi Máu sau khi nhận sát thương từ tướng, quái to, hoặc quái khủng. Tốc độ hồi phục tăng mạnh khi bạn thấp Máu.

    Hiệu quả của Bền Bỉ sẽ tương đương 66% khi sở hữu bởi tướng Đánh Xa hoặc khi chịu sát thương từ nguồn sát thương diện rộng hay sát thương theo thời gian.