Phép Bổ Trợ Tốc Biến

Tốc Biến
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ.