Phép Bổ Trợ Kiệt Sức

Kiệt Sức
Làm kiệt sức tướng địch, giảm Tốc Độ Di Chuyển của chúng đi 30% và sát thương gây ra đi 35% trong 3 giây.