Trang Bị Thương Phục Hận Serylda

Giá: 3,200 vàng

45 Sức Mạnh Công Kích
40% Xuyên Giáp
15 Điểm Hồi Kỹ Năng

  • Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch.