Trang Bị Rìu Đen

Giá: 3,100 vàng

50 Sức Mạnh Công Kích
400 Máu
25 Điểm Hồi Kỹ Năng

  • Nghiền Vụn: Gây sát thương vật lý lên tướng áp dụng một cộng dồn giảm Giáp.
  • Điên Cuồng: Gây sát thương vật lý lên tướng cho Tốc Độ Di Chuyển theo mỗi cộng dồn Nghiền Vụn.