Trang Bị Kiếm Doran

Giá: 450 vàng

8 Sức Mạnh Công Kích
80 Máu

  • Dày Dặn: Nhận Hút Máu Toàn Phần.

    Hút Máu Toàn Phần chỉ có 33% tác dụng đối với sát thương diện rộng hoặc sát thương gây ra bởi trợ thủ.