Trang Bị Giày Thủy Ngân

Giá: 1,100 vàng

35 Kháng Phép
30 Tốc Độ Di Chuyển
35% Kháng Hiệu Ứng


Kháng hiệu ứng giảm thời gian tác dụng của các hiệu ứng Choáng, Chậm, Khiêu Khích, Sợ Hãi, Câm Lặng, , Biến Hóa hoặc Bất Động. Không có tác dụng đối với hiệu ứng Trên Không hoặc Áp Chế.