Trang Bị Giáp Tâm Linh

Giá: 2,900 vàng

400 Máu
40 Kháng Phép
10 Điểm Hồi Kỹ Năng
100% Hồi Máu Cơ Bản

  • Nguồn Sống Bất Tận: Tăng hiệu quả khả năng Hồi máu và tạo Lá chắn trên bản thân.